SamenVoorDePatrijsVoorgedragenVoorGoudenMispel

Gemeente Aalten heeft besloten Frans Ter Bogt en Herman Simmelink van het project ‘Samen voor de Patrijs’ voor te dragen voor de Gouden Mispel 2017. Dit vanwege hun enthousiasme en de betrokkenheid waarmee zij zich, zeer succesvol, inzetten voor de bescherming van de patrijs. De patrijs, een prachtige akkervogel, was tot halverwege de vorige eeuw een algemene verschijning. Van de populatie van enkele honderdduizenden rest nog slechts vijf procent. En ook die dreigen we te verliezen. Maar er is een groep betrokkenen, waaronder de heer Simmelink en de heer Ter Bogt, bezig om het tij te keren. Zij willen deze vogel, die zo kenmerkend is voor het Nederlandse cultuurlandschap, terugbrengen in onze omgeving. Breed draagvlak Tijdens het landelijke ‘Jaar van de Patrijs’ in 2013 sloegen vijf partijen met het project ‘Samen voor de Patrijs’ in de gemeente Aalten met succes de handen ineen: de Agrarische Natuurvereniging PAN, de Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, de Wildbeheereenheid Aalten en omstreken, Vogelbescherming Nederland en de gemeente Aalten. Het project kon rekenen op een breed draagvlak en werd gefinancierd door bijdragen van onder andere de Vogelbescherming Nederland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Dynamofonds, Gemeente Aalten i.s.m. Stichting SAAP, Stichting Staring Advies, de Agrarische Natuurvereniging PAN, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en de Wildbeheereenheid Aalten e.o. Sinds 1 januari 2016 is het project ondergebracht binnen de regeling voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deelname grondeigenaren Voor het project werden vele grondeigenaren bereid gevonden om een stuk land beschikbaar te stellen. Zo konden vele hectares aan akker-faunaranden en graanakkers – met stoppelvelden die in de winter blijven staan – worden gerealiseerd. De Werktuigenvereniging Barlo zaaide de akkerranden belangeloos in met speciale mengsels, zodat de patrijzen genoeg voedsel konden vinden in de vorm van insecten en zaden. De kruidenrijke en ruige akkerranden en de graanstoppelvelden bieden de patrijzen inmiddels alles wat ze nodig hebben: voedsel dus, maar ook beschutting en niet te vergeten een broedplaats. Behalve voor de patrijs en andere vogels als de grasmus en geelgors zijn deze maatregelen ook gunstig voor vlinders, bijen en andere insecten. Aantal broedparen gestegen Dankzij het project ‘Samen voor de Patrijs’ groeide het aantal broedparen van minder dan 10 paar in 2012 naar 25 in 2014, 34 in 2015. In 2016 zijn in het projectgebied 42 broedparen geteld en in de gehele gemeente Aalten zelfs 72! De patrijzen zwermen ook uit naar de omliggende gebieden. Het aantal paren is niet alleen in de gemeente Aalten toegenomen, maar ook in de buurgemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJsselstreek. Delen van kennis en ervaring De werkgroep ‘Samen voor de Patrijs’ houdt jaarlijks een bijeenkomst om de opgedane kennis te delen, die door geïnteresseerde partijen uit heel Nederland wordt bezocht. Ook trekken de heer Ter Bogt en de heer Simmelink het land in om over hun succes te vertellen en anderen te enthousiasmeren om zich in te zetten voor de patrijs. Nederlandse media hebben volop aandacht besteed aan ‘Samen voor de Patrijs’ in Aalten. En ook van over de Duitse grens is er belangstelling getoond. Deze aandacht heeft er mede toe geleid dat het project nu wordt uitgerold in de Achterhoek en op diverse plekken elders in Nederland navolging krijgt. De Gouden Mispel De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil met de Gouden Mispel goede en mooie landschapsinitiatieven stimuleren. De mispel is als symbool gekozen, omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Prijzenswaardige inzet Frans ter Bogt van de Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek en de heer Simmelink namens de Wildbeheereenheid Aalten zijn het gezicht van ‘Samen voor de Patrijs’. Jan Stronks, werkzaam bij de Agrarische Natuurvereniging PAN, beheert het financiële gedeelte. Samen zochten zij contact met boeren, kwekers en andere grondeigenaren en maakten bewoners in het gebied enthousiast. De heer Ter Bogt en de heer Simmelink leveren met het project ‘Samen voor de Patrijs’ op vrijwillige basis een uitzonderlijke bijdrage aan de bescherming en de ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Door het beschermen van de patrijs en de verrijking van het Achterhoekse coulisselandschap met bloeiende akkerranden en graanvelden verdienen zij volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten een prijs. Ook de wijze waarop zij hiervoor in binnen- en buitenland aandacht weten te genereren en hun opgedane kennis en ervaring delen om zo anderen te inspireren hun voorbeeld te volgen, is prijzenswaardig. Daarom heeft het college besloten om de heer Ter Bogt en de heer Simmelink voor te dragen voor de Gouden Mispel 2017. Of er daadwerkelijk een Gouden Mispel wordt toegekend aan ‘Samen voor de Patrijs’, maakt de VNC bekend op 14 december 2017.

Uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma LOP 2024

Het is mogelijk om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogr Lees meer